Beschrijving

Wanneer je als installateur geconfronteerd wordt met een installatie die ernstige gebreken vertoont, moet je jouw verantwoordelijkheid nemen door je klant hierover te informeren en onmiddellijk de gastoevoer van de installatie geheel of gedeeltelijk te onderbreken.

Wat is een kaartje “Gevaar”?

Een kaartje “GEVAAR” is een opvallend waarschuwingskaartje waarmee je aantoont dat de gasinstallatie belangrijke gebreken vertoont die een onmiddellijk ernstig gevaar voor de bewoners inhouden. Dit kaartje dient als waarschuwing dat de installatie eerst conform de geldende normen en reglementering moet worden gemaakt alvorens ze terug in alle veiligheid gebruikt kan worden.

Wanneer breng ik zo’n kaartje aan?

Je brengt zo’n kaartje aan als je een situatie vaststelt waarbij er een onmiddellijk ernstig gevaar voor de bewoners is. Men noemt dit een niet-conformiteit van het type OEG (Onmiddellijk Ernstig Gevaar).

Bij een niet-conformiteit m.b.t. de plaatsing van een toestel, de toevoer van lucht of de afvoer van de rookgassen of het verbruikstoestel zelf:

  • de stopkraan van het betrokken toestel sluiten;
  • een kaartje “GEVAAR” aanbrengen op het toestel.

Bij een niet-conformiteit m.b.t. de gasleidingen en toebehoren:

  • de gasmeterkraan sluiten;
  • een kaartje “GEVAAR” aanbrengen op de gasmeter.

Hoe informeer ik mijn klanten van de gebreken en het aangebrachte kaartje?

Het volstaat uiteraard niet gewoon dit kaartje aan te brengen. Je moet je opdrachtgever/bewoner informeren over de gebreken en eventuele oplossingen aanbieden. Pas als de gebreken weggewerkt zijn, kan de installatie terug in dienst worden gesteld.

Het is belangrijk je klanten zowel mondeling als schriftelijk te informeren, zodat jouw melding aangetoond kan worden. Laat de opdrachtgever de werkbon op doordrukpapier met de meldig van het probleem ‘voor gelezen’ ondertekenen. Indien dit niet lukt, doe je er goed aan dit aan de opdrachtgever te melden via een aangetekend schrijven met verzendbewijs. Daarvoor kan je de bijgevoegde voorbeeldbrief gebruiken (het volstaat enkel de bijlage(n) mee te sturen die betrekking heeft op de vastgestelde niet-conformiteit(en)).

Bij een ernstig probleem met een gastoestel, de luchttoevoer of rookgasafvoer (vb. een risico op CO-vergiftiging) dat je niet onmiddellijk zelf kan oplossen, waarschuw je de bevoegde instantie zoals de brandweer en/of de politie.

Hoe bestel ik deze waarschuwingskaartjes?

Als Cerga-installateur betaal je voor 40 stuks slechts 15 € incl. BTW.

Na de bestelling ontvang je een factuur per post die je betaalt met gebruik van de gestructureerde mededeling. Na ontvangst van je bestelling worden de kaartjes binnen de 7 werkdagen toegestuurd.