Op 24 maart 2021 heeft het NBN (Bureau voor Normalisatie) beslist om de 2de versie van de normen NBN B 61-001 en NBN B 61-002 die in september 2019 werden gepubliceerd, in te trekken.

Dit nieuwsbericht(1) heeft als doel de intrekking toe te lichten en duidelijkheid te scheppen over wat moet toegepast worden nu deze versies niet meer bestaan.

De aanleiding tot intrekking

Sinds de publicatie anderhalf jaar geleden werden er vanuit de ganse sector veel praktische bezwaren geuit met betrekking tot o.a; de uitvoerbaarheid van een aantal onderwerpen (bv. ventilatie) en verwijzingen naar Europese normen die bepaalde onderwerpen (bv. rookgasafvoer) onvoldoende behandelen.

Daarom hebben verschillende sectorfederaties aan het NBN gevraagd deze normen in te trekken (zie brief). Het NBN ging hiermee akkoord op voorwaarde dat het voor de sector duidelijk zou zijn wat er nu moet toegepast worden om goede en veilige installaties te verzekeren.

Wat moet er toegepast worden voor gasvormige brandstoffen ter vervanging van deze normen?

Als tijdelijke(2) oplossing werden door de sector twee NBN/DTD’s (Document Technique/Technisch Document) opgesteld: NBN/DTD B 61-001:2021 en NBN/DTD B 61-002:2021 waarvan de publicatie op 24 maart door het NBN werd goedgekeurd en die vanaf 8 april (3) dienen toegepast te worden. Deze NBN/DTD’s zijn geen onbekende, maar een terugkeer naar het oude bekende.

De NBN/DTD B 61-001:2021 is inhoudelijk volledig identiek aan de 1ste versie van de norm NBN B 61-001:1986 +addendum:1996 en is van toepassing wanneer je een warmtegenerator > 70 kW plaatst of meerdere warmtegeneratoren plaatst waarbij het totaal geïnstalleerde vermogen > 70 kW is in een nieuw te voorzien stooklokaal in een bestaande gebouw, nieuw gebouw of vernieuwd gebouw waarvoor een bouwaanvraag moet ingediend worden.

De NBN/DTD B 61-002:2021 is bijna volledig identiek aan de 1ste versie van de norm NBN B 61-002:2006 + corrigendum:2017 op onderstaande twee aanpassingen na:

  • De verdunningsfactor is niet meer van toepassing voor de plaatsbepaling van de uitmonding van CV-ketels van het type C met Pn < 70 kW. Het zogenaamde “huisje in perspectief” dient voortaan toegepast te worden (zie § 7.9 van de NBN/DTD).
  • Verder dienen aansluit- en afvoerkanalen in kunststof van een CV-ketel met Pn < 70 kW niet langer tegen brand beschermd te worden door een brandwerend omhulsel op voorwaarde dat de CV-ketel beveiligd is zodat de verbrandingsproducten aan de uitgang van het toestel 120 °C niet overschrijden en het kanaal tot de temperatuurklasse T120 behoort (zie § 7.1.2.2.3) van de NBN/DTD). Het gebruik van een kunststof aansluit- en afvoerkanaal moet toegelaten zijn in de voorschriften van de fabrikant van de ketel.

Beide NBN/DTD’s zullen vanaf 8 april beschikbaar zijn in de E-shop van het NBN (www.nbn.be/shop).

Wanneer moeten welke eisen van de NBN/DTD B 61-002:2021 toegepast worden?

De NBN/DTD B 61:002:2021 is van toepassing als je een CV-ketel < 70 kW plaatst of meerdere CV-ketels plaatst waarbij het totaal geïnstalleerde vermogen < 70 kW is. Dan moet steeds aan de eisen betreffende verbrandingsluchttoevoer (§ 6) en afvoer van de verbrandingsproducten (§ 7) van de NBN/DTD voldaan worden.

De in de NBN/DTD opgenomen eisen voor de ruimte (§ 4) en de ventilatie van de ruimte (§ 5) moeten additioneel gevolgd worden voor lokalen waarin de CV-ketel(s) wordt(en) geplaatst in nieuwe gebouwen of vernieuwde gebouwen waarvoor een bouwaanvraag moet ingediend worden. Er zal met deze eisen dus reeds rekening moeten gehouden worden bij het opmaken van het bouwvoorontwerp.

Hou er bovendien ook rekening mee dat bij de plaatsing van CV-ketels en warmtegeneratoren de gebruiksvoorwaarden en eisen i.v.m. de aansluiting op de aardgasbinnenleiding vermeld in § 6 van de NBN D 51-003:2010 + addendum:2014 ook steeds dienen te worden gerespecteerd.

(1) De inhoud van deze nieuwsbrief is van toepassing voor zover zij niet in tegenspraak is met andere voorschriften met een wettelijk karakter (bv. KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen).

(2) De sector werkt op dit ogenblik aan een nieuwe norm die de NBN/DTD’s op termijn zullen vervangen.

(3) Verbrandingstoestellen bestemd voor de productie van warm water met PN < 70 kW vallen vanaf 8 april opnieuw onder de norm NBN D 51-003:2010 + addendum:2014.

Print Friendly, PDF & Email
Published On: april 8th, 2021Categories: Algemeen nieuws, Nieuws voor installateurs, Normen en reglementering
SHARE

Zoeken

Meer berichten